Dzisiaj jest czwartek 21 września 2023
Mapa Kontakt BIP Aktualności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie

 

Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie http://www.kobysewo.dps.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

            Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Niektóre dokumenty zostały umieszczone w formie skanów.

Wyłączenia

            Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

            Skany dokumentów nie wytworzonych w urzędzie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

            Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

            Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

            Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Ustowska.

            E-mail: dps@kartuskipowiat.pl

            Telefon: 586851600

Każdy ma prawo:

            zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

            zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

            wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

            dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

            wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

            wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

            Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie

            Adres: Kobysewo, ul. Polna 3
83-304 Przodkowo

            E-mail: dps@kartuskipowiat.pl

            Telefon: 586851600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie mieści się w dwóch lokalizacjach.

1. 83-304 Przodkowo ul. Polna 3. Dwa budynki mieszkalne oraz budynek administracyjny.

Teren wokół budynków jest ogrodzony płotem, droga prowadząca do budynków wyłożona jest kostką. Dom znajduje się w bliskiej odległości od przystanku autobusowego, w niedalekim sąsiedztwie zalesienia.

Budynek administracyjny. Wejście do budynku administracyjnego wyposażone jest w podjazd z barierkami dla wózków i osób niepełnosprawnych, bez ograniczeń architektonicznych. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. Nie ma też platformy umożliwiającej przedostanie się na piętro budynku. Przy wejściu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą.

Pawilon mieszkalny. Budynek parterowy. Wejście wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się osób. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do poruszania się dla osób na wózku inwalidzkim.

Budynek Główny. Budynek piętrowy, mieszkalny. Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak windy. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Parking bezpłatny, ogólnodostępny.

2. 83-320 Sulęczyno ul. Sosnowa 4. Teren wokół budynku jest ogrodzony płotem, droga prowadząca do budynku wyłożona jest kostką. Dom znajduje się w niedalekim sąsiedztwie zalesienia oraz jeziora. Budynek piętrowy, mieszkalny. Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak windy. Na terenie znajduje się miejsce parkingowe.

Osoby niepełnosprawne słuchowo w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr. 209 poz. 1243), mają możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.