Dzisiaj jest poniedziałek 15 sierpnia 2022
Mapa Kontakt BIP Aktualności

Jak u nas zamieszkać

PROCEDURA

 

przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie

 

 

1. O miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie mogą ubiegać się: 

Osoby, które w skutek choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej  nie mogą samodzielnie  funkcjonować w codziennym życiu oraz    nie są zdolne   do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.  Nie mają możliwości korzystania z pomocy innych osób i nie wymagają  leczenia szpitalnego.  

 

2. Do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie przyjmuje się:  

- Osobę po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie.

- Osobę, na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego, jeżeli ta osoba nie wyraża zgody na  skierowanie  do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie lub nie wyraża na to zgody przedstawiciel ustawowy,  a brak opieki zagraża jej życiu.  

 

3. Postępowanie w sprawie przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie przedstawia się następująco:

Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej, zgłasza ten fakt w swojej gminie tj. we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej bada sytuację i zasadność umieszczenia. Po zebraniu stosownej dokumentacji, wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w DPS. Powyższe decyzje przesyła do PCPR na terenie którego jest usytuowany DPS. Po otrzymaniu powyższej decyzji wraz z dokumentacją starosta powiatu, na terenie którego usytuowany jest DPS, wyda decyzję o umieszczeniu w lub w przypadku braku wolnych miejsc powiadomi pisemnie o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do DPS. Niemożliwe jest precyzyjne określenie terminu przyjęcia osoby wpisanej do rejestru oczekujących na zwolnione miejsce w DPS, ponieważ tworzą się one poprzez zgon lub rezygnację dotychczasowego mieszkańca. Z chwilą zwolnienia się miejsca w DPS osoba jest zawiadamiana o możliwości przyjęcia i we współpracy z pracownikiem socjalnym DPS określany jest termin i konkretne szczegóły dotyczące przyjęcia do domu pomocy społecznej. 

 

4.  Do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie kieruje się na podstawie:

- Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w  Kobysewie, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce   zamieszkania  lub pobytu w dniu jej kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej  przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego  Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku  możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.  

 

 5. Do wniosku osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS dołącza się

- Decyzję o przyznaniu zasiłku stałego.

- Pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt.

- Pisemną zgodę na potrącenie opłaty za pobyt przez osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego.

- Pisemną zgodę na potrącenie opłaty przez Ośrodek Pomocy

Społecznej z zasiłku stałego.

- Decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość

  emerytury lub renty.

- Pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącenie przez

  właściwy organ

- Odcinek emerytalno – rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z   odrębnymi przepisami.

- Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych, przed wstępnymi zobowiązanych  do ponoszenia opłaty, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy. 

- W przypadku osób będących kombatantami oraz będących ofiarami represji  wojennych i okresu powojennego zaświadczenie o którym mowa w art. 22 ustawy  z dnia 24 stycznia 1991 r.( Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z poźn. zm.)  

 

6. W przypadku, gdy do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4, dokumenty te powinny  zostać skompletowane w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia wydania decyzji   o  skierowaniu do domu.   

 

7.  W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej  w Kobysewie może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu  w dniu kierowania osoby ubiegającej się o przyjęcie. 

 

8.  Osoba ubiegająca się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie jest do niego kierowana na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie na czas określony.  

 

9.  Przed przyjęciem osoby do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie pracownik socjalny ustala jej  aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę do opracowania indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu.  

 

10. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do Domu.

 

 

 

 

powrót