Dzisiaj jest poniedziałek 20 maja 2019
Dojazd Baza lokalowa Kontakt

Jak u nas zamieszkać

PROCEDURA 

 

przyjęcia nowego mieszkańca 

 

do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie  

 

 

1. O miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie mogą ubiegać się: 

 

a)       Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie  funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić  niezbędnej pomocy  w formie usług opiekuńczych.

b)       Osoby, które w skutek choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej nie są zdolne   do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, nie mają możliwości korzystania z pomocy innych osób i nie wymagają  leczenia szpitalnego.  

 

2. Do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie przyjmuje się: 

 

a)    Osobę po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie.

b)    Osobę, na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego, jeżeli ta osoba nie wyraża zgody na  skierowanie  do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie lub nie wyraża na to zgody przedstawiciel ustawowy,  a brak opieki zagraża jej życiu.  

 

3.  Do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie kieruje się na podstawie:

 

a)    Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w  Kobysewie, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce   zamieszkania  lub pobytu w dniu jej kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej  przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

b)    Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego  Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku  możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.  

 

4. Do wniosku osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie dołącza się: 

 

a)    Decyzję o przyznaniu zasiłku stałego.

b)    Pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt.

c)    Pisemną zgodę na potrącenie opłaty za pobyt przez osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego.

d)    Pisemną zgodę na potrącenie opłaty przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zasiłku stałego.

e)    Decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty.

f)     Pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącenie przez właściwy organ

g)    Odcinek emerytalno – rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

h)   Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych, przed wstępnymi zobowiązanych  do ponoszenia opłaty, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy. 

i)   W przypadku osób będących kombatantami oraz będących ofiarami represji  wojennych i okresu powojennego zaświadczenie o którym mowa w art. 22 ustawy  z dnia 24 stycznia 1991 r.( Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z poźn. zm.)  

 

5. W przypadku, gdy do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, dokumenty te powinny  zostać skompletowane w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia wydania decyzji   o  skierowaniu do domu.  

 

6.  W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej  w Kobysewie może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu  w dniu kierowania osoby ubiegającej się o przyjęcie. 

 

7.  Osoba ubiegająca się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie jest do niego kierowana na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie na czas określony.  

 

8.  Przed przyjęciem osoby do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie pracownik socjalny ustala jej  aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę do opracowania indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu.  

 

9. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do Domu.

powrót